شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰

به صفحه اختصاصی مرکز تحقیقات علوم گیاهان کاربردی خوش آمدید

مرکز تحقیقات علوم گیاهی کاربردی در محل دانشگاه آزاد اسلامی مجتمع آموزشی تحقیقاتی قنات مشغول فعالیت و پذیرای محققان و صنایع جهت انجام فعالیت های تحقیقی می باشد.