شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۲۴۶

جلسات شورای پژوهشی پژوهشکده  یک شنبه ها از ساعت 13-15 برگزار می گردد.

آخرین ویرایش۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰