انتشارات

تعداد بازدید:۱۴۶

1- مقاله: اثر تنش خشکی و کیتوزان بر بیان ژن سینئول سنتاز و ماده 1و 8-سینئول در گیاه مریم گلی (.Salvia officinalis L)؛ نویسنده مسئول: مسعود گماریان به آدرس: گروه ژنتیک و به نژادی گیاهی، مرکز تحقیقات علوم گیاهی کاربردی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران در مجله ژنتیک نوین در صفحات 327 تا 336 دوره چهاردهم، شماره 4، زمستان 1398 چاپ شد. 

2. Article: Investigation of Endophytic Characteristic of Entomopathogenic Fungi Beauveria on Bean Plant. By Nastaran Arshadi, Ezatollah Sedaghatfar, Alireza Golnaraghi, Travis Glare. Bioagrica 01 (01)/*Research Center for Applied Plant Sciences, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.

3. Article: The Effects of G2013 (α-L-guluronic Acid) in a Pentylenetetrazoleinduced Kindling Animal Model of Epilepsy ,  SAEED TAHMASEBI, GHOLAMREZA AZIZI, HOSEIN MILADI, ELHAM SHAFIEI, ALI N. KAMALI, HALEH HAMEDIFAR, FARIMAH FAYYAZ, SEYED ERFAN RASOULI, MOSTAFA KALVANDI, HAMED MOHAMMADI, HADI HASSANNIA, SOLAT ESLAMI, KABIR M. HAMID, and ABBAS MIRSHAFIEY,  INNOVATIONS IN CLINICAL NEUROSCIENCE January–March 2020 • Volume 17 • Number 4–6

 

آخرین ویرایش۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰