ارتباط با ما

تعداد بازدید:۱۶۵

  شما می توانید هر روز بجز پنج شنبه و جمعه بین ساعات 8 تا 16 با شماره تلفن مرکز تماس حاصل نمایید.

آدرس: اراک، خیابان دانشگاه، مجتمع آموزشی تحقیقاتی قنات، مرکز تحقیقات علوم گیاهی کاربردی،   تلفن: 08633422338

پست الکترونیک:  rcaps@iau-arak.ac.ir

Research Center for Applied Plant Sciences, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

 Phone NO: +98-86-33422338, email: rcaps@iau-arak.ac.ir

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰